Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 22-10-2018

Ontwikkeling aantal medisch geschoolde fysiotherapeuten

In het jaar 2016 telde Nederland volgens het CBS 34.485 medisch geschoolde fysiotherapeuten. Dat is een afname van 8,6 procent ten opzichte van het jaar 2010. Maar hoeveel medisch geschoolde fysiotherapeuten zijn er daadwerkelijk werkzaam binnen de zorg? Dit artikel zoomt in op de ontwikkeling en samenstelling van de beroepsgroep fysiotherapeuten.

Aantal fysiotherapiepraktijken
Momenteel (oktober 2018) staan er 12.436 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “praktijken van fysiotherapeuten” in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel ingeschreven (SBI-code 86912), waarvan 10.039 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle ingeschreven praktijken zijn er echter maar 11.845 economisch actief.

Aantal fysiotherapeuten
In het jaar 2016 telde Nederland volgens het CBS 34.485 medisch geschoolde fysiotherapeuten. Medisch geschoolden zijn gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register, en deel uitmaken van de GBA-bevolking of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies welke niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn niet opgenomen in deze telling. Het betreft hier het totaal van BIG-geregistreerde personen met beroep 'Fysiotherapeut' en het gecombineerde beroep 'Fysiotherapeut en verpleegkundige'. Zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidings- en werkervaringseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. Bovenstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal medisch geschoolde fysiotherapeuten over de afgelopen jaren (bron: CBS, * voorlopig cijfer).

Met uitzondering van het jaar 2014 is het aantal medisch geschoolde fysiotherapeuten ieder jaar toegenomen. In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen. De herregistratie en strengere werkervaringseisen voor veel andere beroepen in de zorg zullen in 2017 effect krijgen. Als gevolg van deze verplichte herregistratie is over de afgelopen zes jaar het aantal medisch geschoolde fysiotherapeuten met 8,6 procent afgenomen. De vraag is echter of men ook daadwerkelijk werkzaam is binnen de medische sector. De beroepsbevolking heeft in de cijfers van het CBS betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De man-vrouw verhouding binnen de groep medisch geschoolde fysiotherapeuten is enigszins scheef. 59 Procent van de fysiotherapeuten is een vrouw.

Leeftijdsopbouw
Onderstaand figuur toont de leeftijdsopbouw van de medisch geschoolde fysiotherapeuten anno 2016.


leeftijdsopbouw fysiotherapeuten

Bijna de helft (49%) van de medisch geschoolde fysiotherapeuten is jonger dan 40 jaar. 13 Procent is 60 jaar of ouder.

Waar is men werkzaam?
Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Het CBS hanteert drie typen: werkzaam in de zorg, werkzaam elders en niet werkzaam.

Werkzaam in de zorgt betekent dat men een arbeidsbetrekking heeft binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008). Onderstaand figuur toont de procentuele verdeling van medisch geschoolde fysiotherapeuten over de drie categorieën.

Van de medisch geschoolde fysiotherapeuten was in het jaar 2016 82 procent werkzaam binnen de zorgsector. In de categorie “elders” werkt 12 procent van de medisch geschoolde fysiotherapeuten. 6 Procent van de doelgroep is niet werkzaam. Dit zijn personen die in een situatie verkeren waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten.

Arbeidspositie
De werkzame medisch geschoolde fysiotherapeuten kunnen worden ingedeeld in de volgende posities in de werkkring: werknemer, zelfstandige of werknemer en zelfstandige. Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Directeur-grootaandeelhouders vallen buiten deze categorie. Een zelfstandige is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht. Dit laatste kan in verschillende vormen, zoals een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), als directeur-grootaandeelhouder (dga), oftewel (mede)eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het (eigen) bedrijf, in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid zonder schriftelijke overeenkomst (meewerkend gezinslid), of als overige zelfstandige (tot deze categorie behoren onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancers). De procentuele verdeling van de werkposities van de werkzame medisch geschoolde fysiotherapeuten ziet er als volgt uit.

61 Procent van de werkzame medisch geschoolde fysiotherapeuten is werkzaam als werknemer. 31 Procent werkt als zelfstandige.

Aantal arbeidsbetrekkingen
Een medisch geschoolde fysiotherapeut kan meerdere arbeidsbetrekkingen hebben. Onderstaand figuur toont ook hiervan de procentuele verdeling anno 2016.

82 Procent van de werkzame medisch geschoolde fysiotherapeuten heeft één arbeidsbetrekking.

Wilt u alles weten over de fysiotherapiemarkt? Bestel dan het Marketingrapport Fysiotherapiepraktijken 2016. Het onderzoeksrapport biedt een compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de fysiotherapie in Nederland.

Gerelateerd: Marketingrapport Fysiotherapiepraktijken 2016

Terug naar het overzicht
Categorieënfysiotherapiemedisch