Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 26-10-2018

Ontwikkeling aantal medisch geschoolde apothekers

In het jaar 2016 telde Nederland volgens het CBS 6.600 medisch geschoolde apothekers. Dat is een toename van 19 procent ten opzichte van het jaar 2010. Maar hoeveel medisch geschoolde apothekers zijn er daadwerkelijk werkzaam binnen de zorg? Dit artikel zoomt in op de ontwikkeling en samenstelling van de beroepsgroep apothekers.

Aantal apotheken
In het Marketingrapport Apotheken 2018 is te lezen dat er 2.585 bedrijven in Nederland met als hoofdactiviteit “apotheken” in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel staan ingeschreven (SBI-code 4773, september 2018), waarvan 1.737 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle ingeschreven apotheken zijn er echter maar 2.127 economisch actief. Over de afgelopen vijf jaar laat het aantal bedrijven een afname zien, terwijl het aantal vestigingen is toegenomen. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “apotheken” is de afgelopen vijf jaar met 6,4 procent afgenomen van 1.090 in het jaar 2013 tot 1.020 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode toegenomen met 2,5 procent, van 2.165 in het jaar 2013 tot 2.220 in het jaar 2018. Volgens gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel betreft 10 procent van de vestigingen een hoofdvestiging en is 33 procent een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Ruim de helft van de ondernemingen in de branche betreft zelfstandig opererende vestigingen. Filiaalvorming (hoofd- en nevenvestigingen) komt relatief veel voor onder apotheken.

Aantal apothekers
In het jaar 2016 telde Nederland volgens het CBS 6.600 medisch geschoolde apothekers. Medisch geschoolden zijn gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register, en deel uitmaken van de GBA-bevolking of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies welke niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn niet opgenomen in deze telling. Het betreft hier het totaal van BIG-geregistreerde personen met beroep 'Apotheker' en 'Ziekenhuisapotheker'. Zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidings- en werkervaringseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. Bovenstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal medisch geschoolde apothekers over de afgelopen jaren (bron: CBS *) voorlopig cijfer).

Het aantal medisch geschoolde apothekers laat een vrij stabiele jaarlijkse groei zien. Over de afgelopen zes jaar is het aantal met 19 procent toegenomen. De vraag is echter of men ook daadwerkelijk werkzaam is binnen de medische sector. De beroepsbevolking heeft in de cijfers van het CBS betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De man-vrouw verhouding binnen de groep medisch geschoolde apothekers is vrijwel in balans. In het jaar 2016 was het aandeel vrouwen 51 procent. 57,5 Procent van de medisch geschoolde apothekers is jonger dan 50 jaar. Ruim 14 procent is 65 jaar of ouder.

Waar is men werkzaam?
Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Het CBS hanteert drie typen: werkzaam in de zorg, werkzaam elders en niet werkzaam. Werkzaam in de zorgt betekent dat men een arbeidsbetrekking heeft binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008). Met betrekking tot apothekers zegt deze indeling niet zoveel; apotheken vallen volgens deze indeling buiten de zorgsector. Onderstaand figuur toont de procentuele verdeling van medisch geschoolde apothekers over de drie categorieën in de loop der jaren.


*) voorlopig cijfer

Van de medisch geschoolde apothekers was in het jaar 2016 17 procent werkzaam binnen de zorgsector. In de categorie “elders”, waar apotheken onder vallen, werkt 66 procent van de medisch geschoolde apothekers. 17 Procent van de doelgroep is niet werkzaam. Dit zijn personen die in een situatie verkeren waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten. Opvallend is dat het aandeel niet werkzame mannen (21%) beduidend groter is dan het aandeel niet werkzame vrouwen (13%). Vrouwelijke medisch geschoolde apothekers zijn tevens beduidend vaker werkzaam binnen de zorgsector (21%).

Arbeidspositie
De werkzame medisch geschoolde apothekers kunnen worden ingedeeld in de volgende posities in de werkkring: werknemer, zelfstandige of werknemer en zelfstandige. Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Directeur-grootaandeelhouders vallen buiten deze categorie. Een zelfstandige is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht. Dit laatste kan in verschillende vormen, zoals een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), als directeur-grootaandeelhouder (dga), oftewel (mede)eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het (eigen) bedrijf, in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid zonder schriftelijke overeenkomst (meewerkend gezinslid), of als overige zelfstandige (tot deze categorie behoren onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancers). De procentuele verdeling van de werkposities van de werkzame medisch geschoolde apothekers ziet er als volgt uit.


*) voorlopig cijfer

70 Procent van de werkzame medisch geschoolde apothekers is werkzaam als werknemer. Bijna een kwart werkt als zelfstandige. Onder mannen betreft het hier 37 procent tegenover slechts 14 procent onder vrouwen. Het aandeel van de arbeidspositie werknemer is de afgelopen jaren gestegen van 64 procent in het jaar 2010 naar 70 procent in het jaar 2016.

Aantal arbeidsbetrekkingen
Een medisch geschoolde apotheker kan meerdere arbeidsbetrekkingen hebben. Onderstaand figuur toont ook hiervan de procentuele verdeling over de afgelopen jaren.


*) voorlopig cijfer

88 Procent van de werkzame medisch geschoolde apothekers heeft één arbeidsbetrekking. Dit aandeel schommelt al jaren tussen de 84 en 89 procent. Het hebben van meerdere arbeidsposities komt vaker voor onder mannen dan onder vrouwen.

Wilt u alles weten over de apothekersmarkt? Bestel dan het Marketingrapport Apotheken 2018. Het onderzoeksrapport biedt een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de apothekersbranche in Nederland.

Gerelateerd: Marketingrapport Apotheken 2018

Terug naar het overzicht
Categorieënapotheekmedisch