Home Over onsRapportenReferenties Contact Inloggen

Gepubliceerd: 05-12-2018

Omzetdaling woonwinkels in derde kwartaal

De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal van 2018 volgens het CBS 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is de eerste omzetdaling van de meubelbranche in vier jaar tijd. De Woonbranche Economische Barometer duikelde in oktober in het rood. Een reden om eens dieper in te zoomen op de oorzaken en verwachtingen voor de komende tijd in de woondetailhandel.

Na louter omzetstijgingen vanaf het derde kwartaal van 2014 is de omzet van meubelwinkels in het derde kwartaal van 2018 voor het eerst, en met 0,9 procent, gedaald. De omzetdaling ging gepaard met een daling van de verkopen met 3,1 procent, aldus het CBS.

De Woonbranche Economische Barometer staat al voor het vijfde jaar op rij op een positieve stand. Was het in de jaren 2014, 2015 en 2016 de woningmarkt die de index sterk omhoog stuwde, de afgelopen twee jaar is het consumentenvertrouwen sterk toegenomen en is daarmee de belangrijkste motor voor de omzetgroei in de woondetailhandel. Als we inzoomen naar de afzonderlijke componenten die de stand van de Woonbranche Economische Barometer beïnvloeden, krijgen we bovenstaand beeld over de afgelopen acht jaar (2018 t/m oktober). Het figuur toont de gemiddelde (gestapelde) stand van de afzonderlijke componenten waaruit de Woonbranche Economische Barometer is opgebouwd.

De index van de mutatie van het aantal verkochte woningen zorgde in het jaar 2014 voor een sterke verbetering van de stand van de Woonbranche Economische Barometer. Ook in de jaren 2015 en 2016 was de woningmarkt de stuwende kracht achter de positieve barometerstand. In het jaar 2017 nam het consumentenvertrouwen sterk toe en is in dat jaar de belangrijkste motor voor de omzetgroei in de woondetailhandel. Het jaar 2018 laat een daling van het aantal verkochte woningen zien, terwijl het consumentenvertrouwen nog flink positief staat. Bovenstaand figuur is op jaarbasis samengesteld. Het jaar 2018 lijkt een goed jaar te worden, maar als we kijken naar de maandelijkse ontwikkeling van de componenten over het lopende jaar krijgen we een minder positief beeld.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
Marktdata.nl meet op continue basis met het woonzakenpanel de wekelijkse omzetontwikkeling van woondetaillisten. Bovenstaand figuur laat het saldo zien van het aandeel woonwinkels met een omzetstijging en met een omzetdaling. Een negatieve stand betekent dat het aantal woondetaillisten dat een omzetdaling noteert groter is dan dat met een omzettoename. De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten is het lopende jaar geleidelijk aan dalen. Ten opzichte van januari is de index van de weekomzetmutaties met 28 punten gedaald van 20 in januari naar -8 in oktober. Sinds september staat deze deelindicator in het rood. Cijfers van het CBS bevestigen deze negatieve ontwikkeling. De eerste paar maanden van het jaar pluste volgens het CBS de omzet van winkels in meubels en woninginrichting algemeen assortiment nog ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zowel qua volume als waarde. Maar sinds mei 2018 laat de volumeontwikkeling een daling zien. In juli was de volumedaling het sterkst met -5,7 procent. Het hogere prijsniveau compenseert het volumeverlies deels, maar van echte omzetgroei is nauwelijks nog sprake.

Consumentenvertrouwen
Zoals gezegd is het consumentenvertrouwen momenteel de stuwende kracht van de Woonbranche Economische Barometer. Maar ook hier zien we een afnemende tendens over de afgelopen paar maanden. De stemming onder consumenten is dan nog wel erg positief, maar sinds mei is het consumentenvertrouwen licht aan het dalen.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen schommelde in de eerste vijf maanden van het jaar rond de 10 punten. De afgelopen maanden ligt het producentenvertrouwen rond de 6 punten. Vooralsnog lijkt het vertrouwen onder de producenten niet verder af te nemen.

Woningmarkt
Na een sterke toename van het aantal verkochte woningen in de afgelopen paar jaar tekent zich dit jaar een daling af van het aantal woningtransacties. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de sterke prijsstijging van woningen neemt het aantal transacties op de woningmarkt sterk af volgens cijfers van het Kadaster. De cijfers in bovenstaand figuur hebben betrekking op de voorgaande maand, omdat de cijfers altijd een maand later bekend zijn.

Sentiment van winkeliers slaat om
Bij de meting onder woondetaillisten over de omzetontwikkeling wordt er tevens gevraagd naar de verwachte ontwikkeling voor de komende maand van een aantal componenten. Deze metingen tonen het sentiment van de ondernemers in de woonbranche. De volgende figuren illustreren het veranderende sentiment onder de winkeliers in de woonbranche.

Voorzag men in januari per saldo nog een verbetering van het algemeen economisch klimaat in de komende maand, dit sentiment is inmiddels gekanteld. In oktober dacht nog slechts 21 procent van de detaillisten dat het economisch klimaat de komende maand zou verbeteren. Bijna een op de drie ondernemers verwacht een verslechtering van het economisch klimaat.

Ook met betrekking tot het verwachte aantal winkelbezoekers is het sentiment omgeslagen. In januari voorzag nog 41 procent van de ondernemers een toename van het aantal winkelbezoekers in de komende maand. In oktober is dit aandeel gedaald tot 17 procent. 42 Procent van de ondernemers veracht een daling van het aantal winkelbezoekers.

Men voorziet dan wel een afname van het aantal winkelbezoekers; de koopbereidheid staat per saldo nog wel positief. Maar ook hier neemt het aandeel detaillisten dat een toename van de koopbereidheid voorziet in de komende maand in rap tempo af, van 51 procent in januari tot 26 procent in oktober.

Bij de verwachte ontwikkeling van de gemiddelde orderwaarde is het beeld nog altijd positief, al loopt het positieve sentiment wel licht af.

Voorzag in januari nog de helft van de detaillisten een omzetstijging in de komende maand, in oktober denkt nog maar een kwart van de ondernemers dat de komende maand meer omzet wordt geboekt ten opzichte van de afgelopen maand.

De indicator voor de verwachte ontwikkeling van de handelsmarge laat nog een van de minste sterke verslechteringen zien, al is ook hier de ontwikkeling minder rooskleurig aan het worden. Inmiddels voorziet 30 procent van de ondernemers een afname van de handelsmarge. In januari betrof dit nog slechts 13 procent.

Toelichting op de Woonbranche Economische Barometer
De Woonbranche Economische Barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de Woonbranche Economische Barometer. Een negatieve stand van de index duidt op een krimpende markt. Staat de index boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Alle maanden terugkijken? Bekijk dan de Interior Index.

Terug naar het overzicht
Categorieëndetailhandelmeubelswonenbranchewoninginrichting